user 1

รูปที่.1

คุณสามารถดูรายการ User ที่มีในเว็บไซต์ ได้จากเมนู 

USers > Manager

เราก็จะพบกับรายชื่อ User ที่มีในเว็บไซต์ โดย User แรกหรือ User หลัก จะเป็น Super User หรือ Admin ของเว็บไซต์