sitename 1

รูปที่.1

คุณสามารถกำหนด Site Name ได้จากในหน้า Global Configuration ที่หัวข้อ Site Name โดยจะสามารถกำหนดการแสดง Site Name ให้อยู่ใน Browser page title ที่ตำแหน่ง ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง ของ Title หรือ กำหนดไม่แสดงก็ได้ ที่หัวข้อ Site Name in Page Titles

ตัวอย่าง : กำหนด Site Name แสดง ด้านหลัง Title (กำหนดใน Site Name in Page Titles ให้เป็น After)

sitename 2

รูปที่.2

หมายเหตุ

ข้อความที่ใส่ใน Site Name ไม่ควร ยาวมากจนเกินไป เพราะ จะทำให้ภาพรวมของ Title ของ Browser page title มีความยาวมากขึ้น โปรดกำหนดด้วยคำ หรือ ข้อความที่จำเป็นต้องมีในทุกหน้าของเว็บไซต์