joomla admin Global Configuration

รูปที่.1

คุณสามารถ เข้าสู่ Global Configuration เพื่อตั้งค่าเบื้องต้น จากเมนู

System > Global Configuration

โดยการตั้งค่าในส่วนนี้จะเป็นภาพรวมของเว็บไซต์

 

หมายเหตุ

ในกรณี ไม่สามารถทำการ Save หลังจากแก้ไขใน Global Configuration แล้ว ให้ตรวจสอบ สิทธิ ในการเขียนทับไฟล์ Configuration.php ให้สามารถเขียนทับได้ (Permistion : 777)