time zone

รูปที่.1

ในกรณีที่เราต้องใช้ข้อมูลที่เกียวกับเวลา เช่น การแสดงเวลาใน Content หรือ Components อื่นๆ เราสามารถกำหนด Time Zone ให้ตรงกับเขตพื้นที่ในประเทศไทย ได้จากหน้า Global Configuration ที่แท็บเมนู Server ในหัวข้อ Website Time Zone ให้เราเลือกเป็น Bangkok ( เลือกจากรายการ หรือ พิมพ์ Bangkok ได้เลย)

 

หมายเหตุ

Extension บางตัวอาจจะไม่รองรับการกำหนด Time Zone ที่เป็น Bangkok