Session Lifetime

รูปที่.1

ในกรณีที่คุณต้องการอยู่ในระบบหลังบ้าน หรือ Administrator ให้นาน ไม่ให้หลุดออกจากระบบ ในกรณีที่คุณไม่ได้แก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ระยะหนึ่ง คุณสามารถเข้าไปปรับในส่วน Session Lifetime ให้เป็น 60 ( หน่วยเป็น นาที ) เพื่อให้อยู่ในระบบนานถึง 1 ชม. ในกรณีไม่ได้อัพเดทข้อมูลใน ขณะนั้น ซึ่งอยู่ในหน้า Global Configuration ที่แท็บเมนู System แล้วเลือนลงมาที่ในส่วน Session Settings

 

หมายเหตุ

การกำหนดในส่วน Session Lifetime จะมีผลต่อทุก Account ที่ทำการ login ทั้งในหน้าเว็บไซต์และในส่วน Administrator