error 3

รูปที่.1

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้า Administrator เพื่อทำการเปลี่ยน Error Reporting ได้ เราสามารถแก้ไขจากไฟล์ configuration.php ของ เว็บไซต์ได้โดยตรง โดยแก้ไขที่บรรทัด

public $error_reporting = 'default';
ให้เป็น
public $error_reporting = 'maximum';

และทำการเซฟและอัพโหลดทับไฟล์เดิมในเว็บไซต์

หมายเหตุ

ในกรณีไม่สามารถอัพโหลดทัพไฟล์เดิมของ  configuration.php ให้ทำการตรวจสอบสิทธิการเขียนทัพไฟล์ Owner หรือ ทำการแก้ขื่อไฟล์เดิม เช่น configuration.php เป็น configuration_backup.php แล้วจึงอัพโหลดไฟล์ลงไปแทนอีกครั้งหนึ่ง