error-report

รูปที่.1

หากคุณพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ แต่ไม่ทราบถึงสาเหตุ เรามีทางเลือกแรกในการดูปัญหา ที่เกิดขึ้น หากคุณสามารถเข้าสู่ Administrator ได้ ให้ทำการเปิดการใช้งาน Error Reporting ที่ Global Configuration ในแท็บ Server เพื่อให้มีการแสดงข้อผิดพลาดในการใช้งานของเว็บไซต์ทั้งในหน้าเว็บและในส่วน Administrator

error 2

รูปที่.2

หมายเหตุ

ในกรณีที่เราทราบถึงที่มาของปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นในส่วน Code หรือ ไฟล์ ในเว็บไซต์ ให้เราทดสอบการแก้ไขปัญหานั้นๆ ในแต่ละจุดก่อน หรือ ถ้าเป็นที่ตัว Joomla เอง โ)รดตรวจสอบเวอร์ชั่นต่างๆ ต้องอัพเดทอยู่เสมอ