โดยในส่วนของ Global Configuration นี้ จะมีการกำหนดค่าเบื้องต้นมาให้เราแล้ว และยังเปิดให้เราสามารถปรับค่าต่างๆได้ด้วย เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานนั้นเอง โดยให้เราเลือกที่เมนู System แล้วเลือกที่ Global Configuration กันครับ ดังรูปที่.1

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.1

ในหน้า Global Configuration จะแบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกันนะครับ โดยผมจะเรียกด้านซ้ายว่า Components Option ดังรูปที่.2


Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.2

   จะเห็นว่าในส่วนนี้นั้น จะเป็นการเลือกรายการ Components ต่างๆ ที่มีติดตั้งอยู่ใน เว็บไซต์ Joomla ของเรา โดยจะเป็นการเลือกเพื่อไปกำหนดค่า Options ต่างๆ ตาม Components นั้นนั้นเอง

ส่วนด้านขวา จะเป็นการกำหนดค่าโดยตรงของ Global Configuration โดยมีรายละเอียด แยกเป็น TAB ดังนี้
1.Site เป็นการกำหนดค่าหลักๆ ของ Joomla ที่จะส่งผลในใช้งานและการแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ ดังรูปที่.3

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.3

โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
Site Settings
1. Site Name เป็นการกำหนดชื่อเว็บหรือคำอธิบายสั้นๆลงไป เพื่อแสดงผลในไตเติลบาร์ของ เบราเซอร์
2. Site Offline เป็นการกำหนดการ ปิดเว็บชั่วคราว โดยที่ทุกคนไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ เว้นแต่ administrator เท่านั้น( ทำการ Login ที่หน้าเว็บไซต์)
3. Offline Message เป็นการกำหนด ข้อความเมื่อปิดเว็บ ซึ่งจะแสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ พร้อมกับแบบฟอร์ม Login
4. Offline Image เป็นการกำหนดรูปแสดงหน้าปิดเว็บ โดยอาจจะเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับการปิดเว็บไซต์ หรือ เป็นโลโก้ของเว็บไซต์ก็ได้ครับ
5. Mouse-over Edit Icons for เป็นการกำหนดการแก้ไขในส่วนหน้าเว็บ หลังจากที่เราทำการ Login admin ที่หน้าเว็บไซต์ ว่าจะให้ Mouse วางในตำแหน่งใดแล้วเกิดปุ่มแก้ไขขึ้นมา
6. Default Editor เป็นการเลือก ตัวช่วยเขียนเนื้อหาใน Article ( รวมถึงในส่วนของ Component และ Module บางตัว ด้วยนะครับ) ว่าเราจะใช้ตัวไหน ซึ่งโดยปกติที่ Joomla ติดมาให้ก็คือ เอดิเตอร์ - TinyMCE แต่เราสามารถเพิ่มเติมได้ที่หลังครับ
7. Default Captcha เป็นการกำหนดค่า Captcha เริ่มต้น หรือตัวป้องกัน spam หรือ bot ในการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา
8. Default Access Level เป็นการกำหนดสิทธิเริ่มต้นของกลุ่มไหน ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (Public จะเป็นกลุ่มเริ่มต้นเสมอ)
9. Default List Limit เป็นการกำหนด จำนวนแสดงบทความหรือ Article ต่อหน้า
10. Default Feed Limit เป็นการกำหนดจำนวนเนื้อหาที่นำไปทำ Feed RSS ข่าวหรือ จำนวนเนื้อหาที่ส่งออก นั้นเอง
11. Feed Email Address เลือกการนำเข้าอีแมล์ ที่จะแนบในฟีด RSS

Metadata Settings
1. Site Meta Description เป็นการกำหนดคำอธิบายสั้นๆ เบื่องต้น ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ว่าเราทำอะไร เพื่อง่ายต่อการเก็บค่าของ BOT
2. Site Meta Keywords คำสำคัญ หรือ คีย์เวิลด์ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ โดยให้ใส่แต่ละคำคั้นด้วยเครื่องหมาย , นะครับ
3. Robots เป็นการกำหนดการเข้าถึงของ BOT ในแต่ละเพจ ของเว็บเรา
4. Content Rights เป็นการกำหนดข้อความในส่วน Content Rights Tag ในหน้าเว็บไซต์ (ต้องดูหน้าเว็บแบบ Code ถึงจะเห็น)
5. Show Author Meta Tag กำหนดให้แสดงในส่วนของ Author Meta Tag หรือไม่
6. Show Joomla Version กำหนดให้แสดงในส่วนของ Joomla version Tag ในหน้าเว็บหรือไม่ (ต้องดูหน้าเว็บแบบ Code ถึงจะเห็น)

SEO Settings
1. Search Engine Friendly URLs เป็นการกำหนดเปิดการใช้งานการกำหนด URLs เป็นแบบอ่านง่าย โดยที่ URL แบบนี้ จะสั้งลง อ่านเข้าใจ แต่จะมี index.php รวมอยู่ใน URL นั้นๆด้วย หรือเราเรียกอีกอย่างว่า URL แบบ soft url
2. Use URL Rewriting เป็นการเลือกเปิดใช้ URL แบบ mod_rewrite ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนไฟล์ htaccess.txt เป็น .htaccess โดย Url แบบนี้จะมีผลที่ดีกว่าแบบ Soft url (จะไม่มี index.php อยู่ใน Url นั้นๆ) สำหรับการเก็บค่าของ bot แต่ ก็ต้องคำนึงถึงการรองรับของ Extension เสริมต่างๆ ด้วยว่ารองรับหรือไม่ ซึ่งโดยปกติ การใช้แบบ Soft url ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้ว
3. Adds Suffix to URL เป็นการกำหนดเปิดใช้การ ใส่ .html ต่อท้าย URL
4. Unicode Aliases เป็นการกำหนดการเปิดใช้ให้ Aliases ของ Content สามารถใส่เป็นภาษาไทยได้ รวมถึง Aliases ในส่วน Menu ด้วยนะครับ (รวมถึง extension บางตัว ก็สามารถเพิ่มเป็นภาษาไทยได้ใน Aliases เช่น VirtueMart นั้นเอง)
5. Include Site Name in Page Titles เป็นการนำชื่อที่ใส่ในช่อง Site Name มาแสดงใน Title ของ เบราเซอร์ โดยกำหนดให้อยู่ก่อนหรือหลัง Page Title นั้นเอง ดังรูปที่.4

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.4


Cookie Settings
1. Cookie Domain ชื่อของโดเมนเรา ที่จะเปิดใช้ คุกกี้
2. Cookie Path ที่อยู่ของ คุกกี้
เรื่องของ Cookie เราเองก็ไม่ได้เปิดใช้อะไรอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นเริ่มต้นก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าอะไร ปล่อยว่างไว้ก็ได้ครับ

2. System เป็นการกำหนดค่าระบบ ภายในเว็บ ซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขอะไรใน Tab นี้นะครับ ดังรูปที่.5

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.5

System Settings
1. Path to Log Folder * กำหนดพาทที่เก็บโฟรเดอร์ Log ของเว็บไซต์
2. Help Server * เลือกไซต์ภาษา ที่เป็นระบบช่วยเหลือ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ Joomla ครับ

Debug Settings
1. Debug System เปิดหรือปิดการใช้งาน โหมด Debug เพิ่มแสดงข้อความ Error ให้เราทราบในหน้าเว็บไซต์
2. Debug Language เป็นการกำหนดให้ภาษาไหนที่ยังไม่ได้แปลง ให้ใส่เครื่องหมาย *...* หรือ ??....??

Cache Settings
1. Cache * เปิดการกำหนดเปิดใช้งาน Cache หรือไม่
2. Cache Handler เป็นการเลือกประเภทที่จะเปิดใช้ cache โดนถ้าเลือกเป็นแบบ File จะต้องไปกำหนดโฟรเดอร์ Cache ให้มี Permission เป็น 777 เสียก่อนนะครับ
3. Cache Time * เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่จะเก็บ Cache ว่ากี่นาที

Session Settings
1. Session Lifetime * กำหนดช่วงเวลาที่จะให้เราและบุคคลทั่วไป ที่ทำการ Login อยู่ในระบบได้นานเท่าไหร ในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไดๆ ในเว็บไซต์ ทั้งในส่วน หน้าเว็บไซต์ และในส่วน admin
2. Session Handler * เป็นการเลือกรูปแบบหรือระบบในการเก็บข้อมูล Session ครับ

3.Server จะเป็นในส่วนของการแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อในระบบของเว็บไซต์ ในด้านต่างๆ เช่น FTP , Database, Email ดังรูปที่.6

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.6

Server Settings
1. Path to Temp Folder เป็นการบอกถึงพาทที่เก็บโฟรเดอร์ Tmp ซึ่งโดยปกติโฟรเดอร์นี้จะต้องเขียนทับได้(กำหนด permission ให้เป็น 777 ด้วยนะครับ)
2. Gzip Page Compression จะเป็นการกำหนดเปิดหรือปิด การบีบอัดข้อมูลของเนื้อหาในเว็บไซต์หรือไม่ (โดยปกติก็ไม่เปิดใช้อยู่แล้วนะครับ)
3. Error Reporting เป็นการเลือกรูปแบบการ แสดงข้อผิดพลาด
4. Force SSL กำหนดว่าจะเปิดใช้งานในส่วนของ SSL (https) โดยที่โฮสติ้งจะต้องรองรับด้วยนะครับ

Location Settings
1. Server Time Zone * เป็นการเลือกเขตเวลาของเว็บไซต์ที่จะใช้อ้างอิงนะครับ

FTP Settings
1. Enable FTP เป็นการเปิดใช้งานการ ftp ผ่านเว็บ joomla โดยตรงหรือไม่ (โดยปกติ เราจะสามารถทำการ FTP ข้อมูลผ่านทางโฮสติ้งอยู่แล้วนะครับ ดังนั้น ในส่วนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดครับ)

Proxy Settings
1. Enable Proxy กำหนดเปิดใช้งานในส่วน Proxy หรือไม่

Database Settings
1. Database Type แสดงประเภทของฐานข้อมูลที่เราใช้อยู่นะครับ
2. Host ชื่อโฮส ดาตาเบส (ค่าปกติคือ localhost อยู่แล้วนะครับ)
3. Database Username ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
4. Database Name ชื่อฐานข้อมูล
5. Database Tables Prefix คำนำหน้าตาราง ฐานข้อมูล ใช้ในกรณีที่มีเว็บหลายตัวแล้วใช้ ดาตาเบส หรือฐานข้อมูลเดียวกัน
**การกำหนดค่าในส่วน Database Settings นี้ เราไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับ เพราะอาจจะส่งผลในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้เว็บล่มได้ครับ**

Mail Settings
1. Send Mail เป็นการเลือกว่าจะใช้ระบบส่งเมล์หรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะเปิดอยู่แล้ว
2. Mailer * เป็นการเลือกรูปแบบหรือระบบ การส่งเมล์
3. From email กำหนดอีเมล์ต้นทาง ซึ่งโดยปกติก็จะเป็นอีเมล์ที่เรากำหนดในตอนติดตั้ง Joomla นะครับ (อีเมล์ของ Admin นั้นเอง)
4. From Name ชื่อผู้ส่ง
5. Disable Mass Mail เป็นการเลือกว่าจะปิดระบบ Mass Mail ซึ่งเป็นระบบการส่งเมล์ภายในระหว่างกัน (admin1 > admin2) หรือไม่

4.Permission Settings เป็นการกำหนดสิทธิ ของแต่ละกลุ่มในการกระทำอะไรได้บ้าง ในเว็บไซต์ ดังรูปที่.7

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.7


ในส่วนนี้ เบื้องต้น เราก็ไม่ต้องไปกำหนดค่าอะไรนะครับ ใช้ค่าพื้นฐานที่มีก็ได้ครับ

5.Text Filter Settings เป็นระบบกรองข้อความในแต่ละส่วน เพื่อป้องการความปลอดภัยของเว็บไซต์ ดังรูปที่.8

Global Configuration ใน Joomla

รูปที่.8

การกำหนดคำกรองในส่วนต่างๆ จะต้องพิจรณาอย่างรอบคอบ เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานของ user ดังนั้น ถ้าไม่แน่ใจก็ปล่อยไว้ตามเดิมได้ครับ

   ตอนนี้เราก็พอทราบข้อมูลต่างๆ ในส่วนของ Global Configuration กันแล้วนะครับ ส่วนไหนถ้าไม่แน่ใจ ก็อย่าไปปรับครับ เพราะจะส่งผลโดยตรงกับเว็บไซต์ของเราได้ ถึงขั้นเว็บล่มเลยก็มีนะครับ วันนี้เอาเท่านี้ก่อนไว้ค่อยๆ ดูกันไปที่ละส่วน เพราะ Joomla ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องทราบกันนะครับ